A+ A.Art + Anything

A+ A.Art + Anything

A+: A.Art + Anything Chula Art Town FAA, CU Chulalongkorn University PMCU CU Innovation Hub  Class Cafe © CU Art4C...
เป็นไท Liberated

เป็นไท Liberated

CU Art4C ชวนค้นหาความหมายของคำว่า “เป็นไท Liberated” โดย ศิลปิน อคิน กาญจนโภคิน เจ้าของนามปากกา ทีเเปรง (Teeprang) กับนิทรรศการแสดงเดี่ยวครั้งแรก ว่าด้วยเรื่องเสน่ห์ของไทย และวัฒนธรรม ในบริบทต่าง ๆ โดยถ่ายทอดผ่านสีน้ำ และฝีแปรงที่เป็นเอกลักษณ์...